رابطه ی زیبای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                11=2+9×1   
                                  
111 =3+9×12
                              
   1111=4+9×123
                         
     11111=5+9×1234
                            
111111=6+9×12345
                        
1111111=7+9×123456
                 
     11111111=8+9×1234567
                    
111111111=9+9×12345678
                  
1111111111=10+9×123456789

 

 

 

1                        =     1×1                       
                                  
121                    =     11×11        
                                             
                
12321                          =      111×111                                 

                1234321        =       1111×1111                              

123454321                     =        11111×11111    
                                       
12345654321                 = 111111×111111       
                           

1234567654321               =                1111111×1111111             
          
123456787654321             =               11111111×11111111    
                 

12345678987654321            =       111111111×111111111
     
 

 

 

             1=1×1  و  2=1+1   :     121=11×11

 

 
           4=2×2  و  4=2+2   :     144=12×12

 

  
          9=3×3  و  6=3+3   :     169=13×13

 

 

                                 
81=9×9

      
                         891
=9×99

 

   
                        98901=99×999

 

     
                  9989001=999×9999

 

  
                 999890001=9999×99999

 

            
   99998900001=99999×999999      

 

/ 0 نظر / 29 بازدید