تقدم گوش بر چشم

کلمات"سمع" یعنی گوش و"بصر" یعنی چشم ،جمعاً نوزده
بار در قرآن کریم ،کنارهم آمده اند؛ که درهفده

موردآن کلمه ی"سمع" قبل از "بصر"قرارگرفته است
.

دونمونه ازاین آیات عبارتند از: " وهوالذی انشا لکم
السمع والابصار " آیه 78 ( سوره مومنون )

یعنی :واوست که برای شما ، شنوایی وبینایی آفرید
.

" ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسئولاً
" آیه 36 ( سوره اسراء )

یعنی : گوش وچشم دل ، دربرابر خدابطور جدّی
مسئولند.

چه رمزی دراین نکته نهفته است وچرا آوردن شنوایی قبل
ازبینایی ،درقرآن تقریباً به صورت یک قاعده درآمده است.

تحقیقات علمی نشان می دهدکه حسّ شنوایی درجنین قبل
ازبینایی فعال می شودیعنی جنین قبل 
از بینایی قادراست توسط حسّ شنوایی ازمحیط خارجی
متاثّرشود. دانشمندان با ارسال فرکانس های
صوتی به طرف یک زن باردار که آخرین روزهای دوران
بارداری را می گذارند،مشاهده کردندکه جنین با
تحریکاتی خاص،به این صداها،پاسخ می گوید وشما می
دانید که جنین تا قبل از تولدازدیدن محیط

اطرف خودناتوان است واینجاست که وقتی آیه ی دوّم
سوره ی مبارکه ی"دهر" را می خوانیم ،حتماً به

شگفت می آییم :

انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه
سمیعا بصیرا .

یعنی: ماانسان رااز نطفه مخلوط آفریدیم واو را شنوا
و بینا ساختیم .

ونیز خداونددرآیه 78-سوره مبارکه "نحل" می فرمایند:

والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئاً وجعل
لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون .

یعنی خداوند : خداوندشماراازشکم های مادرانتان
درحالی بیرون آورد که چیزی نمی دانستیدوبه

شماگوش وچشم وقلب عطا کرد امید است که
شکرگزارباشید.

منبع :قرآن وعلوم

/ 0 نظر / 19 بازدید