اعداد خیلی بزرگ

 

Worldجهان USآمریکا n زیلیون nth zillion n 106 106   میلیون Million 1 109     میلیارد Milliard 2 1012 109    بیلیون Billion 3 1018 1012 تریلیون Trillion 4 1024 1015   کوادریلیون Quadrillion 5 1030 1018 کوینتیلیون Quintillion 6 11036 1021   سیکستیلون Sextillion 7 1042 1024 سپتیلیون Septillion 8 1048 1027 اکتیلیون Octillion 9 1054 1030   نونیلیون Nonillion 10 1060 1033 دسیلیون     Decillion 11 1066 1036 آندسیلیون Undecillion 12 1072 1039    دودسیلیون Dodecillion 13 1078 1042 تریدسیلیون Tredecillion 14 1084 1045 کواتردسیلیون Quattuordecillion 15 1090 1048 کویندسیلیون Quindecillion 16 1096 1051 سیکسدسیلیون Sexdecillion 17 10102 1054 سپتندسیلیون Septendecillion 18 10108 1057 اکتودسیلیوم Octodecillion 19

10114

1060 نومدسیلیون Novemdecillion 20

/ 0 نظر / 7 بازدید